idea bhp szkolenia bhp, ppoż, nadzór budowlany- łączna, piaski, świdnik, lublin

Praca zdalna w 2023 r. – zmiany w Kodeksie pracy w Polsce

praca zdalna w 2023 kobieta pracująca na komputerze w domu

Praca zdalna w 2023 r. – zmiany w Kodeksie pracy w Polsce

Obecna era cyfrowa przyniosła ze sobą rewolucję w sposobie, w jaki pracujemy. Praca zdalna, która jeszcze niedawno była uważana za rzadkość, stała się powszechnie stosowaną praktyką. Również w Polsce obserwujemy coraz większe zainteresowanie tym modelem pracy, co doprowadziło do wprowadzenia zmian w Kodeksie pracy w celu lepszego uregulowania tej formy zatrudnienia.

Umowa o pracę zdalną

7 kwietnia 2023 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej, które wprowadziły szereg istotnych zmian. Jedną z najważniejszych jest zawieranie pisemnej umowy o pracę zdalną między pracodawcą a pracownikiem. Podpis umowy można przeprowadzić elektronicznie lub na papierze. To nowe zabezpieczenie ma na celu ochronę praw pracownika oraz jasne określenie warunków zatrudnienia. Kodeks pracy wskazuje też, że pracownik wykonujący pracę zdalną nie może być traktowany gorzej od pozostałych pracowników zatrudnionych przy tej samej lub podobnej pracy w takich kwestiach jak warunki zatrudnienia, awansowania i dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, a także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy. Przepisy zabraniają też jakiejkolwiek dyskryminacji pracownika z powodu wykonywania przez niego pracy zdalnej bądź odmowy wykonywania takiej pracy.

Regulamin pracy zdalnej

Zasady pracy zdalnej będą musiały być ustalone w porozumieniu zawieranym między pracodawcą oraz zakładową organizacja związkową. Jeżeli w zakładzie pracy nie ma organizacji związkowych zasady mogą zostać uregulowane w regulaminie pracy zdalnej. W przypadku niespełnienia powyższych warunków pracodawca może na każdym etapie wydać indywidualne polecenie pracy zdalnej oraz zawrzeć z pracownikiem indywidualne porozumienie.

Wyposażenie pracownika a praca zdalna

Kolejnym istotnym aspektem wprowadzonym przez nowe przepisy jest obowiązek wyposażenia pracownika w niezbędne narzędzia komunikacji, co musi być zawarte w regulaminie pracy zdalnej lub indywidualnym porozumieniu. Pracodawca musi dostarczyć odpowiednie oprogramowanie, sprzęt komputerowy i wszelkie inne narzędzia potrzebne do wykonywania pracy zdalnej. W przypadku ewentualnych problemów technicznych, pracodawca jest odpowiedzialny za ich rozwiązanie, zapewniając pracownikowi odpowiednie wsparcie techniczne. Pracodawca pokrywa koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, to pracownik organizuje stanowisko pracy zdalnej. Powinien uwzględnić przy tym wymagania ergonomii. By pracownik mógł pracować zdalnie musi złożyć oświadczenie. Potwierdza w nim bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu, w którym będzie ją wykonywał.

Prawo do odłączenia na pracy zdalnej

Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie prawa do odłączenia.  Pracownicy wykonujący pracę zdalną mają prawo do niewykonywania obowiązków zawodowych poza ustalonymi godzinami pracy. Pracodawcy muszą szanować prywatność pracowników i zapewnić im czas na odpoczynek oraz odseparowanie się od obowiązków zawodowych. To zmiana, która ma na celu zapobieganie wypaleniu zawodowemu i poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Okazjonalna praca zdalna

Nowe przepisy Kodeksu pracy wprowadziły od 7 kwietnia 2023 pracę zdalną okazjonalną, którą jest potocznie nazywana pracą zdalną na żądanie. Jest ona dostępna na wniosek pracownika (złożony w formie papierowej bądź elektronicznej) w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Okazjonalna praca zdalna może sprawdzić się w szczególnych okolicznościach, które wcześniej nierzadko skutkowały braniem urlopu na żądanie. Dzięki temu rozwiązaniu pracownik będzie mógł wykonywać pracę z domu, kiedy potrzebuje w nim zostać np. z powodu potrzeby doraźnej opieki nad członkiem rodziny.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na swojej stronie tłumaczy, że wymiar pracy zdalnej okazjonalnej jest niezależny od wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że zarówno pracownicy zatrudnieni na pełny etat, jak i pracownicy zatrudnieni na jego część, mogą w ciągu roku skorzystać z 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej. Pracownikowi przysługuje 24 dni pracy zdalnej okazjonalnej niezależnie od tego, u ilu pracodawców jest zatrudniony. 

Obowiązek okresowych szkoleń a praca zdalna

Przepisy wprowadzają również obowiązek okresowych szkoleń związanych z pracą zdalną. Pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa informacji, zarządzania czasem oraz komunikacji online. Wprowadzenie tych szkoleń ma na celu zwiększenie efektywności pracy zdalnej i minimalizację ryzyka związanego z ochroną danych. Oferuję swoje usługi w zakresie szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia BHP Lublin oraz okolice. Zapraszam do zapoznania się z ofertą.

Praca zdalna dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych

Od 7 kwietnia 2023r praca zdalna dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych będzie możliwa po złożeniu wniosku, jeśli spełniają określone warunki. Nowe przepisy Kodeksu pracy zobowiązują pracodawcę do uwzględnienia wniosków o pracę zdalną:

  • rodziców dzieci do 4. roku życia,
  • rodziców dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (również pełnoletnich),
  • rodziców dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (również pełnoletnich),
  • rodziców dzieci posiadających zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka
    lub w czasie porodu (również pełnoletnich).


Bibliografia:
1. https://www.pip.gov.pl
2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Udostępnij post

Facebook
Twitter
LinkedIn